room-idea.pl

dobrane kompozycje

bussines partner artviz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.room-idea.pl

§1. PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Sprzedawca - firma ARTVIZ Jolanta Żur, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 67, adres korespondencyjny: 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 67, NIP: 851-181-18-73, Regon: 320466038, e-mail: , tel. 501 122 127, zarejestrowana w CEIDG.

 2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.room-idea.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć ofertę zakupu i, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę możliwości realizacji, zakupić od Sprzedawcy Towary.

 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 4. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem zamówienia przez Kupującego i, po dodatkowym potwierdzeniu przez Sklep, umowy sprzedaży.

 7. Formularz Zamówienia - Oferty Zakupu - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient posiadający lub nie posiadający konta użytkownika , może dokonać złożenia Zamówienia - Oferty Zakupu Towarów. Zamówienie - Ofertę Zakupu składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdzenie zamówienia”. Zamówienie – Oferta Zakupu określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez potwierdzenie przez Sprzedawcę Zamówienia - Oferty Zakupu, złożonej przez Klienta.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu, co jest potwierdzane przez Klienta zaznaczeniem odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia – Oferty Zakupu.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.room-idea.pl.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie drogą elektroniczną, jako załącznika do korespondencji e-mail na adres Klienta, tego regulaminu w postaci pliku PDF – nie później, niż do czasu dostawy.

 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA - OFERTY ZAKUPU

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  - telefon - 501 122 127
  - e-mail - 
  - adres korespondencyjny - ARTVIZ Jolanta Żur, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 67

 3. Zamówienia - Oferty Zakupu można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.room-idea.pl, na adres e-mail lub telefonicznie. Zamówienie - Oferta Zakupu musi zawierać dokładny opis zamawianych towarów oraz dane teleadresowe Klienta, zapewniajace niezbędny do realizacji zamówienia kontakt z Zamawiającym.

 4. Zamówienia - Oferty Zakupu złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.

 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia - Oferty Zakupu . Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 6. Aby Zamówienie - Oferta Zakupu, złożone przez Klienta stało się obowiązujące i przyjęte do realizacji, musi najpierw zostać zweryfikowana w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych możliwość jego realizacji, a następnie musi ono zostać potwierdzone drogą e-mail przez obsługę Sklepu www.room-idea.pl jako przyjęte do realizacji. Dopiero po takim potwierdzeniu złożonego przez Klienta Zamówienia - Oferty Zakupu zostaje zawarta pomiędzy stronami Umowa Sprzedaży i można dokonać wpłaty za zamówione towary.

 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu braku dostępności wszystkich lub części towarów objętych zamówieniem, Sklep informuje o tym Klienta, który może podjąć decyzję co do częściowej realizacji Zamówienia - Oferty Zakupu lub jego anulowania w całości.

 8. Czas realizacji Umowy Sprzedaży (od jej zawarcia do otrzymania przez Klienta) w przypadku Towarów, które Sklep ma na stanie, zwykle wynosi do 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu na koncie.

 9. Czas realizacji Umowy Sprzedaży (od jej zawarcia do otrzymania przez Klienta) w przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie jest ściśle zależny od dostępności zamówionego towaru u dystrybutorów lub producentów i wynosi od 5 do 95 dni.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru dołączana jest jako dowód zakupu faktura VAT lub paragon fiskalny. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 3. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

 4. Wyboru sposobu płatności spośród form płatności oferowanych przez Sklep dokonuje Kupujący.

 5. Wysyłka za pobraniem możliwa jest przy wartości zakupów nie przekraczającej 1.000 zł brutto. Powyżej tej kwoty realizacja zakupu uzależniona jest od dokonania przedpłaty całkowitej lub częściowej 40% należnej kwoty na konto sklepu.

 6. W przypadku artykułów sprowadzanych na zamówienie (w szczególności tapet, borderów i mebli) również przy zamówieniach poniżej 1.000 zł brutto Sklep może uzależnić zawarcie Umowy Sprzedaży od dokonanej przez Klienta przedpłaty całkowitej lub częściowej. O takim przypadku Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Towarów.

 8. Zamówienia - Oferty Zakupu złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Towarów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.


§5. FORMY PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Wszystkie zamówione produkty w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Czas realizacji wynosi maksymalnie tyle, ile najdłuższy czas realizacji spośród zakupionych Towarów.

 3. Sposób dostawy wybierany jest przez Klienta w momencie składania Zamówienia - Oferty Zakupu.

 4. Klient płaci należną kwotę powiększoną o koszt wysyłki.

 5. W przypadki towarów innych niż meble koszt wysyłki jest zryczałtowany i nie rośnie wraz z ciężarem paczki:
  - przedpłata - przesyłka kurierska - opłata 19,00 zł (przy zakupie do kwoty 348 zł),
  - przedpłata przy zakupie powyżej 348 zł - przesyłka kurierska GRATIS!,
  - typowa przesyłka kurierska za pobraniem - opłata 29,00 zł (przesyłka za pobraniem możliwa przy wartości zakupów nie przekraczającej 1.000 zł brutto). 
  - przedpłata 40% należności, reszta należności przy odbiorze towaru (za pobraniem) - opłata 23,00 zł (również dla zakupów powyżej 1.000 zł brutto).

 6. Przy zakupie Towarów innych niż meble na kwotę powyżej 348 zł i całkowitej przedpłacie wysyłka kurierska GRATIS.

 7. Koszty dostawy mebli są zależne od gabarytów poszczególnych elementów składowych przesyłki i są każdorazowo kalkulowane indywidualnie, a następnie przedstawiane Klientowi do akceptacji przed zawarciem ostatecznej Umowy Sprzedaży.

 8. W chwili odbioru od firmy kurierskiej zakupionego Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu. ARTVIZ Jolanta Żur nie odpowiada za uszkodzenia lub braki ilościowe powstałe w trakcie transportu, ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym sporządzonym w momencie odbioru towaru.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zawiera załącznik nr.1.

 2. Wolę odstąpienia od Umowy zawartej na odległość należy zgłaszać:

  - drogą elektroniczną - Sklep ma obowiązek potwierdzić bez zbędnej zwłoki otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną, zaś Klient jest zobowiązany zadbać o otrzymanie takiego potwierdzenia,

  - lub listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

  room-idea.pl
  ARTVIZ Jolanta Żur
  72-605 Świnoujście
  ul. Zalewowa 67

 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku 
  - zakupu Towaru wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

§7. REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, nowe i posiadają gwarancję udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sklep.

 2. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać:

  - drogą elektroniczną - Sklep ma obowiązek potwierdzić bez zbędnej zwłoki otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną, zaś Klient jest zobowiązany zadbać o otrzymanie takiego potwierdzenia,

  - lub listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

  room-idea.pl
  ARTVIZ Jolanta Żur
  72-605 Świnoujście
  ul. Zalewowa 67

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

 5. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

 6. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

  - odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego), 
  - odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą,

  - odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia,

  - Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich.

 7. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w §7 pkt 2 niniejszego regulaminu. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów tej wysyłki pod warunkiem, że sposób i koszt wysyłki do Sprzedawcy zostanie wcześniej uzgodniony za pomocą korespondencji e-mail ze Sprzedawcą i przez niego zaakceptowany w formie wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego sprzedawcy ().

§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora sklepu internetowego tj.:

  ARTVIZ Jolanta Żur z siedzibą w Świnoujściu, ul. Zalewowa 67, z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres:

  lub pod numerem telefonu:

  501 122 127

  a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

  ul. Zalewowa 67

  72-605 Świnoujście.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) cytowanego na wstępie rozporządzenia RODO,

  b) do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

  b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne,

  c) przewoźnicy/ spedytorzy/ brokerzy kurierscy,

  d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną - przez okres świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

  5. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

  6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Zalewowa 67, 72-605 Świnoujście) lub elektronicznie (email: ).

  7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

  8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

  b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora - obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018.

Szybki kontakt:

 • tel. 501 122 127