room-idea.pl

dobrane kompozycje

bussines partner artviz

Niniejszy tekst określa warunki stosowania polityki prywatności w serwisie www.room-idea.pl

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu 501 122 127, koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem operatora.
korzystając z adresu poczty elektronicznej:

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora sklepu internetowego tj.:

ARTVIZ Jolanta Żur z siedzibą w Świnoujściu, ul. Zalewowa 67, z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres:

lub pod numerem telefonu: 501 122 127

a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

ul. Zalewowa 67
72-605 Świnoujście.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) cytowanego na wstępie rozporządzenia RODO,

b) do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne,

c) przewoźnicy/ spedytorzy/ brokerzy kurierscy,

d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną - przez okres świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Zalewowa 67, 72-605 Świnoujście) lub elektronicznie (email: ).

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora - obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Szybki kontakt:

  • tel. 501 122 127